Menu Close

Prisirašymas poliklinikoje, KVP išdavimas

PRISIRAŠYTI PRIE VŠĮ ŠEDUVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  GALITE INTERNETU  ČIA  

Prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros centro aktualūs pakeitimai šalyje paskelbus  karantiną ar ekstremalią situaciją   ČIA

Prašymą prisiregistruoti prie VšĮ Šeduvos PSPC galite peržiūrėti ir atsispausdinti paspaudę ČIA

Prašymą pakeisti šeimos gydytoją galite peržiūrėti ir atsispausdinti paspaudę  ČIA

Norint prisirašyti prie įstaigos ar pakeisti šeimos gydytoją reikia atvykti į 111 kab. Galima atsinešti jau užpildytą prašymą ar užpildyti vietoje, turėti asmens dokumentą.   

 

Lietuvos Respublikoje kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą (PAASPĮ) bei jam paslaugas teikiančią šeimos gydytojo komandą (ŠG).

Forma Nr. 025-025-1/a)

Forma Nr. 025-025-2/a)

Teisės  aktą, reglamentuojantį gyventojų prisirašymo prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarką rasite  čia

 

                                                                 Kompensuojamųjų vaistų paso išdavimas

 
Kompensuojamųjų vaistų pasas (KVP) privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims išduodamas bet kurioje gydymo įstaigoje, sudariusioje su teritorine ligonių kasa asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį.
 
KVP apdraustajam pirmą kartą išduodamas nemokamai.
 
KVP keičiamas nauju tik grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus 1 eurą už KVP keitimą.
 
Jei apdraustasis negrąžina KVP arba grąžina iš dalies sugadintą (t. y. galima nustatyti KVP ir jį sudarančių receptų numerių seką, tačiau trūksta receptų antrųjų egzempliorių lapų, kuriuose būtų informacija apie išduotus kompensuojamuosius vaistus ar MPP), arba grąžina sugadintą taip, kad negalima nustatyti pagal jį išduotų kompensuojamųjų vaistų ar MPP, KVP keičiamas nauju tik apdraustajam sumokėjus 3 eurus.
 
Prašymas išduoti kompensuojamųjų vaistų pasą ( apdraustojo ar jo atstovo pildoma forma)    ČIA
 
KVP išduodamas:
 
  1. apdraustajam;
  2. apdraustojo atstovui, kuriuo pagal Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą gali būti vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas, įstaigos, kuri atstovauja vaiko teisėms ir jo teisėtiems interesams, atstovas, ar kitas asmuo, nurodytas šio įstatymo 22 straipsnyje (atstovas pagal įstatymą);
  3. pacientas nuo 16 metų gali pavesti atstovavimą ir kitam asmeniui: šiuo atveju atstovavimas turi būti įforminamas notarine tvarka arba, jei atstovas yra įrašytas į Draudžiamųjų registrą, pacientui pakanka jį nurodyti savo prašyme išduoti KVP (atstovas pagal pavedimą).
 
Apdraustasis arba jo atstovas, norėdamas gauti KVP, gydymo įstaigai turi pateikti:
 
  1.  nustatytos formos prašymą išduoti KVP ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. jei KVP išduodamas vaikui, jo atstovas pagal įstatymą pateikia prašymą išduoti KVP vaiko vardu, kuriame pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis (vaiko gimimo įrašą) nurodo vaiko asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes). Jeigu prašyme pateikti vaiko asmens tapatybės duomenys netikslūs ir (ar) neišsamūs, t. y. gydymo įstaigos darbuotojas pagal šiuos duomenis negali identifikuoti vaiko KVAP posistemyje, jis turi teisę pareikalauti, kad vaiko atstovas patikslintų prašymą arba papildomai pateiktų vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, gautą iš civilinės metrikacijos įstaigos, konsulinės įstaigos ar VĮ Registrų centro;
  3. jei KVP išduodamas paciento nuo 16 metų atstovui pagal pavedimą, jis pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jei atstovavimas įforminamas notarine tvarka), apdraustojo, kuriam išduodamas KVP, prašymą (prašyme turi būti nurodytas asmuo, kuriam pavedama apdraustojo vardu atsiimti KVP) ir apdraustojo tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 

   
Skip to content